Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 12. redno sejo, 25.11.2015

Številka: 0320-0008/2015

Datum: 18. 11. 2015

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12, 28/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 109/03 - UPB -1,15/0819/12) sklicujem


12. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 25. novembra ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina, 2. obravnava.


4.

Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Rogaška Slatina, 2. obravnava.

5.

Predlog za spremembo cene pomoč družini na domu od 1. 1. 2016 dalje.


6.

Predlog sklepa o določitvi višini odpusta dolga v občini Rogaška Slatina.


7.

Predlog za imenovanje članov v Svet za invalide.


8. Predlog Letnega programa športa za leto 2016.

9.

Strategija razvoja JZ Regijsko višje in visokošolsko središče.


10. Pobude in vprašanja.
11.

Razno


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN