Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 14. redno sejo, 24.2.2016

Številka: 0320-0002/2016

Datum: 17. 2. 2016

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 28/15) sklicujem


14. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 24. februarja ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza

Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.


4.

Predlog za spremembo cene za programe v Vrtcu Rogaška Slatina

od 1. 3. 2016 dalje.


5.

Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje

2016 - 2019.


6.

Poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2015.


7.

Predstavitev projekta prenova poslovilne vežice na pokopališču

v Kostrivnici.


8.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

- odgovor na vprašanje mag. Andrejke Flucher iz 13. redne seje - Irje
- odgovor na vprašanje mag. Andrejke Flucher iz 13. redne seje - Žibernik


9.

Razno.

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN