Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 15. redno sejo, 30.3.2016

Številka: 0320-0003/2016

Datum: 23. 3. 2016

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


15. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 30. marca 2016 ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška

Slatina za leto 2015.
4.

Predlaganje predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper

policiste pri Ministrstvu za notranje zadeve.


5.

Predlog uskladitve podatkov v sodnem registru za JVIZ

II. OŠ Rogaška Slatina.


6.

Predlog prodaje solastninskega deleža nepremičnine v lasti

občine, k. o. Topole.


7. Predlog menjave zemljišč v k. o. Zg. Gabernik in k.o. Čača vas.

8.

Predlog sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov

za obdobje 2016-2019.


9.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta:

  • odgovor na pobudo g. Josipa Kovačića,
  • odgovor na vprašanje dr. Jožeta Lipnika.

10.

Razno


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN