Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 16. redno sejo, 26.4.2016

Številka: 0320-0004/2016

Datum: 19. 4. 2016

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


16. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v torek, 26. april 2016 ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3. Predlog spremembe sistemizacije v JZ JVIZ Vrtec Rogaška Slatina.
4.

Predlog menjave zemljišča v k.o. Rogaška Slatina.


5.

Predlog menjave zemljišča v k.o. Rajnkovec.


6.

Predlog menjave zemljišča v k.o. Negonje.


7. Letno poročilo JZ RA Sotla za leto 2015.

8.

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška

Slatina, Rogatec in Podčetrtek v letu 2015.


9.

Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2015.


10.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta:

  • pobuda OO NSi Rogaška Slatina za podporo predloga novele
        Zakona o davčnem potrjevanju računov;
  • odgovor na vprašanje mag. Andrejke Flucher iz 15. redne seje;
  • odgovor na vprašanje g. Antona Plevčaka iz 15. redne seje;
  • informacija o ureditvi obračališča za šolski kombi v Irju.

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN