Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 17. redno sejo, 25.5.2016

Številka: 0320-0005/2016

Datum: 18. 5. 2016

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


17. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 25. maja 2016 ob 15.00 uri
,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3. Seznanitev s Premoženjsko bilanco Občine Rogaška Slatina za leto 2015.

4.

Predlog soglasja k najetju likvidnostnega kredita JZ RA Sotla.


5.

Letno poročilo o delu JZ za turizem in kulturo v letu 2015.


6.

Predstavitev aktivnosti na projektu TRC Vonarsko jezero.


7. Predlog menjave zemljišča v k.o. Kamence.

8.

Predlog nakupa zemljišča v k.o. Sp. Sečovo.


9.

Seznanitev s postopkom oprave dejanj po pravnomočni sodbi sodišča.


10.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta:


11.

Razno.


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN