Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 18. redno sejo, 29.6.2016

Številka: 0320-0006/2016

Datum: 22. 6. 2016

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


18. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 29. junija 2016 ob 15.00 uri
,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog dopolnitve načrta razvojnih programov za obdobje

2016-2019.


4.

Predlog potrditve sistemizacij v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih

na območju občine za šolsko leto 2016/2017.


5.

Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet JZ Celjske lekarne.


6.Predlog podelitve priznanj Občine Rogaška Slatina v letu 2016.

7.

Predlog spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja

komunalnih odpadkov - Simbio d.o.o..


8.

Predlog uskladitve cen javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

za zbiranje in odvoz določenih vrst komunalnih odpadkov s ceno

Simbio d.o.o..


9.

Predlog pristopa k menjalni pogodbi, k.o. Ratanska vas.


10.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.


11.

Razno.


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN