Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 19. redno sejo, 28.9.2016

Številka: 0320-0007/2016

Datum: 21. 9. 2016

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


18. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 28. septembra 2016 ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaška Slatina za obdobje

od 1. 1. 2016 do dne 31. 7. 2016.

(Gradivo je priloženo; poročevalka ga. Monja Puhek.)


4.

Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto

2016, 1. in 2. obravnava.



(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan

in ga Monja Puhek.)


5.

Predlog dopolnitve programa razpolaganja s finančnim načrtom občine

zaradi izstopa Občine Šentjur iz MPI Vrelec d.o.o..

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)


6.

Predlog zagotovitve brezplačnega najema v Humanitarnem centru

Rogaški Slatini za organizaciji s področja humanitarne dejavnosti.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)


7.

Predlog pridobitve zemljišča v k.o. Negonje za potrebe rekonstrukcije

javne ceste Podplat – Rogatec.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)


8.

Predlog pristopa k menjalni pogodbi v k.o. Rogaška Slatina

in k.o. Negonje.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)


9.Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.
10.

Razno.

pitne vode.



Dodatno gradivo:

Prdlog sklepa o realizaciji pobude za zagotovitrv pravice do pitne

vode v Ustavi RS.









mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN