Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 20. redno sejo, 26.10.2016

Številka: 0320-0008/2016

Datum: 24. 10. 2016

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


20. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 26. oktobra 2016 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017,

1. obravnava.

(Gradivo je predloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan

in ga. Monja Puhek.)


4.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, 1. obravnava.

(Gradivo je predloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan

in ga. Polonca Golob Kovačič.)


5.

Predlog Skupnega programa varnosti za občine Rogaška Slatina,

Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

(Gradivo bo posredovano naknadno; poročevalec: g. Marko Razboršek.)


6.

Predlog načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih

komunikacij naslednje generacije v občini Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Aleš Otorepec.)


7.

Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice JVIZ Glasbena

šola Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)


8.

Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet

JVIZ Vrtec Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)


9.

Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet

JVIZ II. OŠ Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)


10.

Predlog cene storitve na področju gospodarske javne službe – oskrba

s pitno vodo od 1.1.2017.

(Poročevalca: mag. Bojan Pirš in ga. Marjeta Stefanovski).


11.

Predlog cene storitve na področju gospodarske javne službe – odvajanje

in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode  od 1.1.2017.

(Poročevalca: mag. Bojan Pirš in ga. Marjeta Stefanovski).


12.Predlog odkupa zemljišča v javni cesti, k.o. Sp. Sečovo.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić).


13.Predlog odkupa zemljišča v javni cesti, k.o. Ratanska vas.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić).


14.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

  • odgovori na vprašanja iz 19. redne seje

15.Razno.


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN