Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 21. redno sejo, 30.11.2016

Številka: 0320-0009/2016

Datum: 23. 11. 2016

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


21. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 30.novembra 2016 ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog sofinanciranja skupnih nastopov turističnih subjektov na

turističnih sejmih pod destinacijskim imenom Rogaška Slatina.


4.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017,

2. obravnava.


5.

Predlog dopolnitve načrta razvojnih programov za

obdobje 2016-2019.
6.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, 1. obravnava.


7.

Predlog Skupnega programa varnosti za občine Rogaška Slatina,

Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.


8. Predlog za spremembo cene pomoč družini na domu od 1. 1. 2017.

9. Predlog Letnega programa športa za leto 2017.

10.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.


11. Razno.

Gradivo za dodatno točko dnevnega reda 21. redne seje:

       dom Šmarje pri Jelšah
mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN