Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 22. redno sejo, 15.2.2017

Številka: 0320-0001/2017

Datum: 7. 2. 2017

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


22. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 15. februarja 2017 ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v svet JZ RA Sotla.


4.

Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet JVIZ

I. OŠ Rogaška Slatina.


5.

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin

Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

v letu 2016.


6.

Predlog menjave zemljišč z Nadžupnijo Rogaška Slatina,

k.o. Rogaška Slatina.


7.

Predlog prodaje zemljišč, pozidanih s trafo postajami ter predlog

nakupa drogov javne razsvetljave.


8. Predlog izvedbe menjalne pogodbe v k.o. Tržišče – Kitak.

9.Predlog izvedbe menjalne pogodbe v k.o. Ratanska vas – G.F. Pirš.

10.

Predlog prodaje poslovnega prostora v lasti občine javnemu podjetju

OKP Rogaška Slatina d.o.o..


11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

12.

Razno.
mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN