Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 23. redno sejo, 29.3.2017

Številka: 0320-0002/2017

Datum: 22. 3. 2017

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


23. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 29. marca 2017 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška

Slatina, 1. in 2. obravnava. 


4.Predlog Celostne prometne strategije Občine Rogaška Slatina.
5.

Predlog letnega poročila o izvajanju Lokalnega energetskega

koncepta.


6.

Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Nadzorni svet

OKP Rogaška Slatina d.o.o..


7.

Poročilo o delu JZ RA Sotla v letu 2016.


8.

Predlog izdaje soglasja k imenovanju direktorice JZ Zdravstveni

dom Šmarje pri Jelšah.


9.Predlog izvedbe menjalne pogodbe v k.o. Sv. Florijan.
10.

Predlog prodaje zemljišča v k.o. Cerovec.


11.

Predlog izvedbe menjalne pogodbe v k.o. Rogaška Slatina.


12. Predlog nakupa zemljišča v izvršilnem postopku.
13.

Informacija o postopku reorganizacije števila volišč na

območju Občine Rogaška Slatina.


14.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 


15. Razno.

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN