Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 24. redno sejo, 26.4.2017

Številka: 0320-0003/2017

Datum: 19. 4. 2017

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


24. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 26. aprila 2017 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet JVIZ III. OŠ Rogaška Slatina.


4.Oblikovanje mnenja o kandidatki za ravnateljico JVIZ II. OŠ Rogaška Slatina.
5.

Seznanitev s premoženjsko bilanco Občine Rogaška Slatina.


6.

Predlog podaje prijave na javno dražbo nepremičnin v lasti družbe Zdravilišče Rogaška d.d.


7.

Predlog prodaje zemljišča v k.o. Rogaška Slatina.

8.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.


9. Razno.

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN