Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 25. redno sejo, 31.5.2017

Številka: 0320-0004/2017

Datum: 24. 5. 2017

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


25. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 31. maja2017 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog sprememb in dopolnitev načrta razvojnih programov

za obdobje 2017-2020.


4. Poročilo o delu JZ RŠS Celje v letu 2016.
5. Predlog izdaje soglasja k imenovanju direktorice JZ RŠS Celje.

6.

Poročilo o uspehu na javni dražbi nepremičnin Zdravilišča

Rogaška d.d.


7.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnega stanja na Športnem parku

Rogaška Slatina.


8.

Obvestilo o odstopu predsednice Nadzornega odbora

Občine Rogaška Slatina zaradinezdružljivosti funkcij.


9.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.


10. Razno.

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN