Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 26. redno sejo 28.6.2017

Številka: 0320-0005/2017

Datum: 21. 6. 2017

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


26. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 28. junija 2017 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje

širitve zdravilišča severozahod v Rogaški Slatini, 1. obravnava.


4.

Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina,

1. obravnava.


5. Predlog podelitve priznanj Občine Rogaška Slatina v letu 2017.

6.

Predlog imenovanja člana Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina.


7.

Predlog potrditve sistemizacij v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih

na območju občine za šolsko leto 2017/2018.


8.

Poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2016.


9.

Predlog pristopa k menjalni pogodbi, k.o. Rogaška Slatina.


10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

11.Razno.


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN