Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 27. redno sejo 20.9.2017

Številka: 0320-0006/2017

Datum: 13. 9. 2017

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


27. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 20. septembra 2017 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.Zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

3.

Poročilo o realizaciji sklepov.


4.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za

območje širitve zdravilišča severozahod v Rogaški Slatini, 2. obravnava.


5.

Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina,

2. obravnava.


6.

Predlog Statuta Občine Rogaška Slatina, 1. obravnava.


7

Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina,

1. obravnava.


8.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

za urejanje ZD12 – hotel z bazenom v Rogaški Slatini, 1. obravnava.


9.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaška Slatina za obdobje

od 1. 1. 2017 do dne 31. 7. 2017.


10.

Predstavitev projekta Naravovarstveni center Sotla.


11.

Predlog sprememb in dopolnitev načrta razvojnih programov

za obdobje 2017-2020.


12.

Predlog spremembe cene za socialno varstveno storitev pomoč

družini na domu.


13.Predlog spremembe cene vrtca.

14. Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2016.

15.

Predlog za izvedbo menjalne pogodbe, k.o. Sv. Florijan.


16. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

17.
Razno.


Dodatni 2 točki dnevnega reda:a) Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Rogaška Slatina 

    v volilno telo za izvolitev predstavnikov Občine Rogaška Slatina 

    v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev

    kandidature za člana državnega sveta.
b) Predlog višine poravnalnega zneska v sodni poravnavi po

    pravnomočni sodbi Okrožnega sodišča v Celju,

    opr. št. P 874/2009 z dne 10.6.2013, v zadevi Anita Mavrič,

    Šlandrova ulica 26, Rogaška Slatina.


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN