Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 28. redno sejo 18.10.2017

Številka: 0320-0008/2017

Datum: 6. 10. 2017

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


28. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 18. oktobra 2017 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.
4.
5.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

za urejanje ZD12 - hotel z bazenom v Rogaški Slatini, 2. obravnava.


6.

Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

v Občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.


7.

Predstavitev strategije razvoja ZP Rogaška Slatina in predlog

nakupa poslovnih prostorov.


8.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina, 1. obravnava.


9.

Predlog za izvedbo prijave ponudbe za nakup kmetijskega zemljišča,

k.o. Rogaška Slatina.


10.

Izvedba tajnih volitev za določitev predstavnikov in kandidata Občine

Rogaška Slatina v Državni svet Republike Slovenije - predstavniki

lokalnih interesov.


11.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

  • Odgovor na pobudo mag. Andrejke Flucher
  • Odgovor na pobudo dr. Jožeta Lipnika 
  • Odgovor na pobudo mag. Klaudije Redenšek

12. Razno.


Gradivo je v pripravi in bo uvrščeno na spletno stran!

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN