Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 29. redno sejo 29.11.2017

Številka: 0320-0009/2017

Datum: 22. 11. 2017

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


29. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 29. novembra 2017 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
2.

Poročilo o realizaciji sklepov.3.

Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v

Občini Rogaška Slatina, 2. obravnava.
4.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018,

2. obravnava.
5.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, 2. obravnava.
6. Predlog Letnega programa za šport za leto 2018.7.

Predlog Pravilnika o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva in

sponzorstva v občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.
8.


9.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem

lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini,

1. obravnava.
10.Predstavitev predloga za spremembo statusa kategoriziranih cest.   11.

   Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svetu

   JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina.
   12.

   Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svetu

   JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina.
   13.

   Predstavitev projekta ukinitve nezavarovanega železniškega prehoda

   Kozara in izgradnje nadomestne cestne povezave.
   14

   Predlog sklenitve kupoprodajnih pogodb zaradi izvedbe nadomestne

   ceste v Ulico Kozara.
   15.

   Ukinitev javnega dobra na parc.št. 1522 k.o. Rogaška Slatina zaradi

   prenosa nepremičnine na upravljalca državne ceste.
   16.Predlog sklenitve menjalne pogodbe v k.o. Rogaška Slatina.   17.Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.   18.Razno.
   Dodatno gradivo:


          volitve in imenovanja.   mag. Branko KIDRIČ

   ŽUPAN