Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 31. redno sejo 28.2.2018

Številka: 0320-0002/2018

Datum: 21. 2. 2018

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17) sklicujem


31. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 28. februarja 2017 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 30. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih

javnih cest v Občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.


4.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem

lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini,

1. in 2. obravnava.


5.

Predlog sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov

za obdobje 2017-2020.


6.

Seznanitev o aktivnostih v okviru drugega povabila razvojnim

svetom regij za dopolnitev Dogovora za razvoj regije.


7.
8.

Razno.mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN