Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 35. redno sejo 27.6.2018

Številka: 0320-0006/2018

Datum: 20. 6. 2018

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17) sklicujem


35. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 27. junija 2018 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 34. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina,

2. obravnava.


4.

Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega

sveta in župana Občine Rogaška Slatina, 2. obravnava.


5.

Predlog Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti

in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška

Slatina, 2. obravnava.


6.

Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačah občinskih

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega

sveta občine, 1. in 2. obravnava.


7.

Predlog Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji javnih cest

v Občini Rogaška Slatina, predložitev soglasja.


8.Predlog podelitve priznanj Občine Rogaška Slatina v letu 2018.
9.
10.

Predlog spremembe sistemizacije delovnih mest v JVIZ Vrtcu

Rogaška Slatina za šolsko leto 2017/2018.


11.

Predlog sistemizacije delovnih mest v javnih vzgojno-izobraževalnih

zavodih na območju občine za šolsko leto 2018/2019.


12.Predlog pristopa k menjavi nepremičnin v k.o. Cerovec.
13

Predlog odkupa zemljišča v k.o. Rajnkovec.


14. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

15. Razno.Dodatno gradivo za 35. redno sejo:

1. Dodatna točka dnevnega reda2. Dodatno gradivo k 9. točki dnevnega reda

3. Dodatno gradivo k 14. točki dnevnega reda

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN