Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 1. redno sejo Občinskega sveta, 19.12.2018

Številka: 032-0010/2018

Datum: 12. 12. 2018

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z 8. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17) sklicujem


1. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 19. decembra 2018 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta.


2.

Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina o izidu volitev

v svet in volitev župana.(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marjan

Aleksić, predsednik Občinske volilne komisije.)


       Občinske volilne komisije3.

Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo

predloga potrditve mandatov članov sveta.


4.

Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta.


5.

Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov

za župana.


6.

Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.


7.

Predlog Sklepa o določitvi vrednost točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marjan Čuješ.)


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN