Občina Rogaška Slatina

Trajnostno mobilno Obsotelje


Vodilni partner: OBČINA PODČETRTEK

Partnerji:


Občina Podčetrtek je kot prijavitelj projekta »Trajnostno mobilno Obsotelje« kandidirala za pridobitev sofinanciranja na 1. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017 – 2019, sofinancirane iz sklada ESRR. Projekt »Trajnostno mobilno Obsotelje« se nanaša na Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave; Cilj 3.2.2.: Spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti. Hkrati pa projekt podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Projekt se je izvajal v upravičenih urbanih naseljih na območju LAS Obsotelje in Kozjansko ter v partnerstvu z občino Rogaška Slatina, saj imata obe občini skupni interes in potrebe po izboljšanju trajnostne mobilnosti. Z ukrepi trajnostne mobilnosti želimo v lokalnem okolju spodbujati hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti na račun omejevanja osebnega prometa.

Glavni izzivi iz SLR 2014-2020, ki jih z izvedbo operacije »Trajnostno mobilno Obsotelje« rešujemo, so: razvoj trajnostnega turizma (projekt omogoča razvoj okolju prijazne in celovite turistične ponudbe), promocija trajnostne mobilnosti, ki omogoča popularizacijo privlačnega in urejenega urbanega življenjskega okolja, spodbujati kolesarjenje in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti (delavnice za osveščanje lokalnega prebivalstva), zagotoviti dostopnost ranljivim skupinam (projekt spodbuja brezplačno uporabo sistema za avtomatsko izposojo koles za ranljive skupine), razvoj inovativnega razvojnega partnerstva za trajnostno mobilnost (sestavljeno iz javnih, gospodarskih in nevladnih organizacij), ki deluje tudi po preteku projekta, vpliv na odpiranje delovnih mest (novo delovno mesto za potrebe vzdrževanja sistema za avtomatsko izposojo koles po zaključku projekta), izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev (ekološki prispevek naložbe, ohranjanje naravnega okolja …).


Cilji projekta:

1. razvoj trajnostnega turizma z ukrepi trajnostne mobilnosti

2. promocija trajnostne mobilnosti

3. spodbujati kolesarjenje in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnost

4. zagotoviti dostopnost ranljivim skupinam

5. razvoj inovativnega razvojnega partnerstva za trajnostno mobilnost

6. vpliv na odpiranje delovnih mest

7. izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev


Z operacijo sta nastala dva nova produkta, in sicer:

1. Nov turistični produkt oz. ponudba avtomatizirane izposoje koles.

Sistem zajema:2. Kolesarska karta turističnega območja Obsotelja in Kozjanskega, kjer so posebej izpostavljene lokacije/postaje za izposojo koles v urbanih naseljih.

Vrednost celotnega projekta z vsemi aktivnostmi partnerjev znaša 151.992,63 EUR, sofinanciranje je zagotovljeno v višini 100.000,00 EUR s strani EU – ESRR in RS.

Povezava do spletne strani LAS Obsotelje in Kozjansko


PODATKI O REALIZIRANIH VREDNOSTIH OBČINE ROGAŠKA SLATINA:

  • Vrednost naložbe: 68.287 EUR
  • Vrednost sofinanciranja: 46.000 EUR
  • Leto dokončanja: 2018


Povezave: