Občina Rogaška Slatina

Urbano Obsotelje


Projekt: 


Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner:


Projektni partnerji:


Projekt je izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 159.820,02 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 100.000,00 EUR. Razliko v višini 59.820,02 EUR zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.


Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:


Namen operacije je izboljšati pogoje za aktiven življenjski slog v urbanih območjih Obsotelja, tako z urejanjem tipično urbanih infrastrukturnih vsebin na prostem, kot tudi z mehkimi vsebinami, ciljno usmerjenimi v varstvo okolja, zdrav življenjski slog in v promocijo operacije in njenih vrednot – te so: višja kakovost življenja, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, rekreacija in športno udejstvovanje.


Predvideni rezultati operacije:

a) na področju infrastrukturnega urejanja:


b) na področju t.i. mehkih vsebin:


Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostaviti pogoje za aktiven življenjski slog; vzpostaviti pogoje za medgeneracijsko druženje; povezovati v skupne promocijske aktivnosti ter mreženje v urbanih območjih; varovati okolja ter blažiti podnebne spremembe in se prilagajati nanje; spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti; razvijati nove turistične produkte in vlagati v podporno infrastrukturo.


Cilji operacije:


Povezave: