Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 3. redno sejo, 27.2.2019

Številka: 0320-0002/2019

Datum: 20. 2. 2019

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17) sklicujem


3. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

Seja bo v sredo, 27. februarja 2019 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2019,

2. obravnava. 


4.

Predlog Odloka o ustanovitvi Komisije za varstvo pravic uporabnikov

javnih dobrin, 1. in 2. obravnava.


5.

Predlog Sklepa o ustanovitvi Odbora za kmetijstvo.


6.

Predlogi za imenovanja Komisije za mandatna vprašanja volitve

in imenovanja:

  • za Komisijo za vloge in pritožbe, nagrade in odlikovanja,
  • za Zdraviliško komisijo,
  • za Občinsko volilno komisijo Občine Rogaška Slatina,
  • za Svet JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina,
  • za Svet JZ Knjižnica Rogaška Slatina,
  • za člana skupščine OKP Rogaška Slatina d.o.o.,
  • za Svet JZ Glasbena šola Rogaška Slatina.

7.

Predlog sprejema Akcijskega načrta za Zeleno shemo destinacije

Rogaška Slatina. 


8.

Predlog sklepa o soglasju k ceni za programe v JVIZ Vrtec

Rogaška Slatina.


9.
10.

Predlog letnega programa športa za leto 2019.


11.

Predstavitev projekta Nadhod Sonce Rogaška Slatina.


12.

Predstavitev projektov mini krožnih križišč – kje, kdaj in zakaj

krožno križišče?


13.

Predlog ukinitve javnega dobra na nepremičnini k.o. Rjavica.


14.

Predlog nakupa zemljišča za izgradnjo mini krožišča Rogaška Slatina. 


15. Predlog nakupa zemljišča za projekt Cesta Kozara.

16.Predlog prodaje zemljišča za zaokrožitev gradbene parcele Horvat.

17.Predlog prodaje zemljišča za zaokrožitev gradbene parcele Zorko.

18.

Predlog za odkup zemljišča v kategorizirani javni cesti, k.o.

Sp. Sečovo.


19.

Seznanitev Občinskega sveta občine Rogaška Slatina z imenovanjem

podžupanov Občine Rogaška Slatina.


20.Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

21.Razno.





mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN