Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 6. redno sejo, 29.5.2019

Številka: 0320-0005/2019

Datum: 22. 5. 2019

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17) sklicujem


6. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

Seja bo v sredo, 29. maja 2019 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.


4.

Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Rogaška Slatina;

1. obravnava.


5.

Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske

javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Rogaška

Slatina, 1. obravnava.


6.

Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za

opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne

dežurne pogrebne službe v občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.


7.
8.

Predlog cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

varstva okolja od 1. 7. 2019:

       odpadne vode s strehe,

9. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2018

10.

Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2018.


11.

Predlog izvedbe javne ponudbe za prodajo zemljišča v k.o.

Rogaška Slatina.


12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

13.

Razno.


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN