Občina Rogaška Slatina

Župan in podžupana


Občina Rogaška Slatina ima župana, ki svojo funkcijo opravlja profesionalno, ter dva podžupana, ki svojo politično funkcijo opravljata nepoklicno.

Župan

 

mag. Branko KIDRIČ

Rojen: 13.9.1962
Bivališče: Cerovec pod Bočem 6a, Rogaška Slatina
 
Izobraževanje in delo pred vstopom v lokalno samoupravo
Leta 1981 je končal Srednjo tehniško šolo v Celju, smer gradbeništvo, nato se je vpisal na Tehniško fakulteto v Mariboru in marca 1987 postal univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Še istega leta se je zaposlil v projektivnem biroju v Rogaški Slatini. Leta 1989 je na Univerzi v Zagrebu vpisal podiplomski študij ob delu, ki ga je 1992 zaključil in si pridobil namziv magister znanosti s področja gradbeništva. Pred vstopom na področje lokalne samouprave, je bil sedem let zaposen kot projektant.

 

Delo na področju lokalne samouprave

Pred ustanovitvijo Občine Rogaška Slatina, je v letih od 1990 do 1994, aktivno deloval kot član Skupščine bivše skupne Občine Šmarje pri Jelšah. V letu 1994 je bila z reorganizacijo slovenske lokalne samouprave na novo ustanovljena Občina Rogaška Slatina. Istega leta je bil mag. Branko KIDRIČ izvoljen kot prvi župan novonastale občine. Funkcijo župana opravlja nepretrgoma že od leta 1994. Za župana občine so ga volivci zaporedoma izvolili na sedmih lokalnih volitvah za mandatna obdobja: 2018-2022, 2014-2018, 2010-2014, 2006-2010, 2002-2006, 1998-2002 in 1994-1998.


Delo na ostalih področjih

 

Uradne ure župana

Uradne ure župana Občine Rogaška Slatina, mag. Branka Kidriča, so vsako sredo od 10.00 do 12.00 ure na podlagi prehodne najave v tajništvu župana (telefon; 03/ 81-81-700). Če se želite zaradi raznih vprašanj, dilem, pobud in predlogov, pogovoriti z županom občine, se lahko dogovorite za termin razgovora v tajništvu župana. Priporočamo, da v telefonskem ali osebnem razgovoru tajnici na kratko najavite vsebino, o kateri bi želeli govoriti, saj bomo na tak način lahko v vmesnem času pridobili ustrezne podatke in oblikovali stališče, kako uspešno pomagati oziroma rešiti določeno zadevo. 


Podžupana

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) ima občina Rogaška Slatina za pomoč pri opravljanju nalog župana, dva podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. 


Župan mag. Branko Kidrič je s sklepom št. 100-0030/2019 z dne 20.2.2019 za podžupana imenoval naslednja dva občinska svetnika:

Uradni list RS, št. 15, dne 12.3.2019


   Podžupan
   BORISFÜHRER

   Podžupan
   JANEZ BOŽAK