Občina Rogaška Slatina

Posvetovalna delovna telesa

Svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti

Svet sestaljajo predseniki vseh treh krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina:

1. mag. Andrejka FLUCHER, predsednica Sveta MKS Rogaška Slatina

2. Marija ČAKŠ, predsednica Sveta KS Kostrivnica

3. Štefan FERČEC, predsednik Sveta KS Sv. Florijan

 

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Rogaška Slatina

Odbor imenuje župan s sklepom.