Občina Rogaška Slatina

Posvetovalna delovna telesa

Svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti

Svet sestaljajo predseniki vseh treh krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina:
 

Član sveta Naslov bivališča
1. Jožef STRNIŠA Drevenik 28, Podplat
2. Silva ZIDAR Sv. Florijan 55, Rogaška Slatina
3. Ivan POVALEJTuncovec 15, Rogaška Slatina

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Rogaška Slatina

Odbor bo imenoval župan s sklepom št. 032-0027/2015-6 z dne 9.1.2015: 

Član odbora Funkcija Naslov bivališča
1. Ošlak Matjaž predsednik  Cerovec pod Bočem 4b, Rogaška Sl.
2. Bercko Luka član Prvomajska ulica 15, Rogaška Slatina
3. Koražija Borut  član Prvomajska ulica 24, Rogaška Slatina
4. Volovšek Peter član Lastine 2d, Rogaška Slatina
5. Žerak Aleksander član Strmec pri Sv. Florijanu 54, Rogatec
6. Čuješ Marjan član Brecljevo 16, Šmarje pri Jelšah