Občina Rogaška Slatina

Vloge in obrazci

Vloge in obrazce, katerih naslovi so oranžno obarvani, lahko natisnete oz. jih prevzamete z občinske spletne strani. Za upravne zadeve, kjer ni predpripravljenih obrazcev oz. vlog, le-te stranka napiše prostoročno. Pri vlogah oz. postopkih je opredeljeno, katero dokumentacijo oz. priloge je potrebno priložiti. Priloge označene z zvezdico (*) si lahko upravni organ sam pridobi neposredno od pristojnih organov na podlagi pisne privolitve vlagatelja, ki jo poda na posebne obrazcu PRIVOLITEV.

Seznam vlog in obrazcev

Oddelek za družbene dejavnosti

1. Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina

Zahtevana dokumentacija:


2. Vloga za znižanje plačila vrtca iz zdravstvenih razlogov

Zahtevana dokumentacija:


Oddelek za okolje in prostor

1. Vloga za izdajo mnenja za nezahtevne objekte

K vlogi je potrebno priložit dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt. Upravna taksa se ne plača (32. člen Gradbenega zakona).


2. Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Zahtevana dokumentacija:

 

3. Vloga za izdajo lokacijske informacije za namen projektiranja objekta - pridobitev  gradbenega dovoljenja

Zahtevana dokumentacija:


4. Vloga za izdajo projektnih pogojev

Zahtevana dokumentacija:


5. Pridobitev odločbe o določitvi višine komunalnega prispevka za gradnjo objekta

Zahtevana dokumentacija:
6. Pridobitev dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinskih cest

Zahtevana dokumentacija:


7. Pridobitev dovoljenja za prekop in druga dela na občinskih cestah

Zahtevana dokumentacija:


8. Pridobitev mnenja za gradnjo priključkov na občinsko cesto

Zahtevana dokumentacija:


9. Pridobitev mnenja za posege v varovalne pasove občinskih cest

Zahtevana dokumentacija:


10. Pridobitev dovoljenja za izredni prevoz na občinskih cestah

Zahtevana dokumentacija:


11. Pridobitev soglasja k postavitvi tabel, napisov in drugih objektov in naprav ob občinskih cestah

Zahtevana dokumentacija:


12. Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo Evropske ali Pegazove ploščadi

Zahtevana dokumentacija:


13. Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Zahtevana dokumentacija:


14. Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo avtotaksi postajališč v mestu Rogaška Slatina

Zahtevana dokumentacija:


15. Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi socialne ogroženosti za leto 2019

Zahtevana dokumentacija:


16. Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prvih 5 let po vselitvi za leto 2019

Zahtevana dokumentacija:


17. Prijava odmernih osnov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 

Zahtevana dokumentacija:Oddelek za gospodarstvo 


1. Vloga za izdajo soglasja za prodajo na mestni tržnici  


2. Mesečno poročilo o turistih in prenočitvah

Pravne osebe, podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki nudijo turistom na prenočišča, so dolžni predložiti Mesečno poročilo o turistih in njihovih prenočitvah do 25. v

mesecu za predhodni mesec. Vrednost turistične takse znaša 2,50 € za nočitev.

Zahtevana dokumentacija:3. Prijava rednega obratovalnega časa gostinskega lokala oziroma kmetije

Zahtevana dokumentacija:


4. Vloga za izdajo dovoljenja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala

Zahtevana dokumentacija:


5. Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje in prijava taksne obveznosti

Zahtevana dokumentacija:


6. Vloga za izdajo dovoljenja za namestitev transparenta

Zahtevana dokumentacija:


7. Izbrisno dovoljenje

Zahtevana dokumentacija:

 

8. Soglasje za začasno prodajo

Zahtevana dokumentacija:


9. Soglasje za prodajo blaga na premičnih stojnicah

Zahtevana dokumentacija:


10. Soglasje za prodajo s prodajnimi avtomati

Zahtevana dokumentacija:


11. Soglasje za prodajo iz potujoče prodajalne

Zahtevana dokumentacija: