Občina Rogaška Slatina

Delovna telesa

Stalna delovna telesa občinskega sveta

    1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
    2. Statutarno pravna komisija
    3. Odbor za gospodarske dejavnosti 
    4. Odbor za družbene dejavnosti 
    5. Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo 
    6. Komisija za vloge in pritožbe, nagrade in odlikovanja 
    7. Zdraviliška komisija 


Občasna delovna telesa občinskega sveta

    1. Odbor za kmetijstvo

    2. Svet za invalide

Ostala delovna telesa po področnih predpisih

 1. Svet uporabnikov javnih dobrin
 2. Svet za varstvo pravic najemnikov
 3. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina


Sestav delovnih teles

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Imenovana na 1. seji občinskega sveta, 22.10.2014

 1. mag. Bojan Pirš, Sončna ulica 4, Rogaška Slatina, predsednik
 2. mag. Andrejka Flucher, Kidričeva ul. 14, Rog. Slatina, članica
 3. Boris FÜHRER, Gubčeva ulica 2, Rog. Slatina, član
 4. Martin Kidrič, Sv. Florijan 109 3250 Rog. Slatina, član
 5. mag. Klaudija Redenšek, Sp. Negonje 15a, Rog. Slatina, članica


Povezava:


Statutarno pravna komisija

Imenovana na 3. seji občinskega sveta, 17.12.2014

1. mag. Bojan Pirš, Sončna ulica 4, Rogaška Slatina, predsednik

2. Nastja Božak, Gozdna ulica 6, Rogaška Slatina, članica

3. mag. Klaudija Redenšek, Sp. Negonje 15c, Rog. Slatina, članica

4. Mateja Jagodič, Podturn 3, Podplat, članica

5. Karl Sinko, Plat 7, Rogaška Slatina, član


Odbor za gospodarske dejavnosti

Imenovan na 3. seji občinskega sveta, 17.12.2014

1. Daniel Hribar, Ul. Kozjanskega odr. 21, Rogaška Slatina, predsednik

2. mag. Franc Berk, Velike Rodne 17 a, Rogaška Slatina, član

3. Antun Mikša, Ulica Zrinjskega 2, Rogaška Slatina, član

4. Ivan Povalej, Tuncovec 15, Rogaška Slatina, član

5. Ivan Mijošek, Zg. Negonje 4b, Rogaška Slatina, član


Odbor za družbene dejavnosti

Imenovan na 3. seji občinskega sveta, 17.12.2014

1. Mateja Jagodič, Podturn 3, Podplat,   predsednica

2. Lana Gobec, Sp. Negonje 23, Rogaška Slatina, članica

3. Marija Jurčič, Zg. Gabernik 15, Podplat, članica

4. Nino Ivačič, Zg. Gabernik 33, Podplat, član

5. Leonida Došler, Gozdna ulica 14, Rogaška Slatina, članica


Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo

Imenovan na 3. seji občinskega sveta, 17.12.2014

1. Martin Kidrič, Sv. Florijan 109, Rogaška Slatina, predsednik

2. Boris FÜHRER, Gubčeva ulica 2, Rogaška Slatina, član

3. Stanko Habjanič, Rjavica 14, Rogaška Slatina, član

4. Marjan Ostruh, Prnek 16, Rogaška Slatina, član

5. Anton Plevčak, Gabrovec pri Kostrivnici 4a, Podplat, član


Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja

Imenovana na 3. seji občinskega sveta, 17.12.2014

1. Josip Kovačić, Lastine 2a, Rogaška Slatina, predsednik

2. Maša Drimel, Levstikova ulica 3b, Rogaška Slatina, članica

3. dr. Jožef Lipnik, Irje 46b, Rogaška Slatina, član

4. Marjetica Antolin, Tekačevo 50, Rogaška Slatina, članica

5. Ivan Mijošek, Zg. Negonje 4b, Rogaška Slatina, član


Zdraviliška komisija

Imenovana na 3. seji občinskega sveta, 17.12.2014

1. Anton Ižanc, Prvomajska ulica 27, Rogaška Slatina, predsednik

2. Silva Popović, Ulica XIV. divizije 60, Rogaška Slatina, članica

3. Lidija Bajc, Tekačevo 18, Rogaška Slatina,   članica

4. Mitja Škrabl, Tržišče 12, Rogaška Slatina, član

5. Andrej Čebular, Sp. Negonje 22a, Rogaška Slatina, član


Svet uporabnikov javnih dobrin

Imenovan na 3. seji občinskega sveta, 17.12.2014

1. Janko Belcer, Sotelska cesta 30, Rogaška Slatina, predsednik

2. Vilijem Krivec, Kidričeva ulica 29, Rogaška Slatina, član

3. Jelka Kolar, Prešernova ulica 4, Rogaška Slatina,  članica

4. Ivanka Habjanič, Rjavica 14, Rogaška Slatina, članica

5. Rok Erjavec, Brezje 12, Podplat, član


Odbor za kmetijstvo

Odbor je imenoval Občinski svet na 5. redni sejo dne  25.2.2015

 1. Anton Plevčak, Gabrovec pri Kostrivnici 4a, Podplat, predsednik
 2. mag. Franc Berk, Velike Rodne 17a, Rogaška Slatina, član
 3. Ivan Mijošek, Zg. Negonje 4b, Rogaška Slatina, član
 4. Aleš Cvetko, Sv. Florijan 141, Rogaška Slatina, član
 5. Slavko Šprajc, Zg. Gabernik 9, Podplat, član


Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina

Svet je imenoval Občinski svet na 8. redni sejo dne  29.4.2015 (sklep št. 0320-0003/2015 z dne 29.4.2015) na podlagi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 17/2015).

Člani SPV:

 1. Marko Razboršek, Vinogradniška cesta 5, Oplotnica; predsednik
 2. Terezija Pažon, Cesta na Boč 6, Rogaška Slatina; podpredsednica
 3. Agata Brantuša, Zlatorogova ulica 2, Rogaška Slatina; članica
 4. Darko Grobin, Sodna vas 11a, Pristava pri Mestinju; član
 5. Magdalena Plavčak, Žibernik 13, Rogaška Slatina; članica
 6. mag. Igor Prah, Brecljevo 5, Šmarje pri Jelšah; član
 7. Dragan Šućur, Spodnje Negonje 11, Rogaška Slatina; član


Svet za invalide

Svet je imenoval Občinski svet na 12. redni sejo dne  25.11.2015

1. Apolonija Kunštek, Sp. Sečovo 9, Rogaška Slatina, predsednica

2. mag. Karla Škrinjarić, Plečnikova ulica 7, Rogaška Slatina, članica

3. Betka Plavčak Šeligo, Ob progi 18, Rogaška Slatina, članica

4. Mateja Fidler, Cankarjeva 7, Šmarje pri Jelšah, članica

5. Josip Kovačić, Lastine 2a, Rogaška Slatina, član

6. Marjan Čuješ, Brecljevo 16, Šmarje pri Jelšah, član