Občina Rogaška Slatina

Občinska volilna komisija

Občinsko volilno komisijo Občine Rogaška Slatina je imenoval Občinski svet na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina. S Sklepom Občinskega sveta z dne 25. 2. 2015, (Uradni list RS, št. 17/2015), so v komisijo imenovani:


Član komisije  Funkcija  Naslov bivališča 
1. Marjan ALEKSIČ predsednik  Cankarjeva ul. 17, Rog. Slatina
2. Karl SINKO nam. preds.  Plat 7, Rog. Slatina

3. Katja TURNŠEK

    SAMBOLIĆ 

članica Irje 36, Rog. Slatina 
4. Alojzija Ferčec nam. člana  Sv. Florijan 58, Rog. Slatina 
5. Lucija KIDRIČ članica  Sv. Florijan 109, Rog. Slatina
6. Štefanija POHARC nam. člana  Krpanova ul. 4, Rog. Slatina 
7. Edvard DOŠLER član Gozdn ul. 26, Rog. Slatina 
8. Ernest ARTIČ nam. člana  Velike Rodne 28, Rog. Slatina 


Naloge občinske volilne komisije določa Zakona o lokalnih volitvah 
Občinska volilna komisija:
  1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
  2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
  3. določa volišča;
  4. imenuje volilna odbore;
  5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
  6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
  7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.

Podatki o lokalnih volitvah 2002, 2006, 2010 in 2014
Lokalne volitve 2014                                                                             


Lokalne volitve 2010                                                                             

Razpis lokalnih volitev 2010

Kandidature za lokalne volitve 2010:

Rezultati lokalnih volitev 2010

Občinska volilna komisija ob LV 2010

Povezave na LV 2010

Plakatiranje za LV 2010


Število volivcev v Občini Rogaška Slatina po volilnih enotah na dan 09.08.2010 za LV 2010:
    1 - volilna enota, število volivcev            2.952 
    2 - volilna enota, število volivcev            3.305 
    3 - volilna enota, število volivcev            3.055 
    SKUPAJ ŠTEVILO VOLIVCEV V OBČINI     9.312


Lokalne volitve 2006                                                                            

Razpis volitev, volilni odbori, volišča za LV 2006

Kandidature za lokalne volitve 2006

Rezultati lokalnih volitev z dne 22. 10. 2006 in 12. 11. 2006

Občinska volilna komisija ob LV 2006Lokalne volitve 2002