Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 1. redno sejo, 3.11.2010

Številka: 0320-0007/2010
Datum: 27. 10. 2010 


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

1. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 3. novembra ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta.

2.

Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Rogaška Slatina. 
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Milan Birsa, predsednik Občinske volilne komisije.)

3.

Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov.

4.

Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta.

5.

Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.

6.

Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 


mag. Branko KIDRIČ, l. r.
           ŽUPAN