Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 2. redno sejo, 17.11.2010

Številka: 0320-0008/2010
Datum: 5. 11. 2010 


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 17. novembra ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina. 

2.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju 1.1.2010 do 31.7.2010. 

3.

Predlog povišanja višine enkratne denarne pomoči za novorojenčke. 

4.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2011, 1. obravnava. 

5.

Predlog ustanovitve začasnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina. 

6.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 

7.

Razno. 


 

mag. Branko KIDRIČ, l. r.
           ŽUPAN