Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 4. redno sejo, 26.1.2011

Številka: 0320-1/2010
Datum: 19.1.2011


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 26. januarja ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Vrtec Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

4.

Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi Vile Zlatorog za kulturni spomenik, 1. in 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

5.

Predlog za imenovanje v stalna in občasna delovna telesa občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
a. Statutarno pravna komisija
b. Odbor za gospodarske dejavnosti
c. Odbor za družbene dejavnosti
d. Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo
e. Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja
f. Zdraviliška komisija
g. Odbor za kmetijstvo.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

6.

Predlog za imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

7.

Predlog za imenovanje v Svet uporabnikov javnih dobrin.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

8.

Predlog za imenovanje članov v Svet za invalide.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

9.

Predlog za imenovanje članov sveta zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

10.

Predlog za imenovanje članov sveta zavoda JZ za Kulturo Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

11.

Predlog za imenovanje predstavnika občine v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

12.

Predstavitev projekta Interreg IV. C Flood wise.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Kristijan Novak.)

13.

Informacija o delovanju Sveta Savinjske statistične regije.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Branko Kidrič, župan.)

14.

Predlog odkupa kmetijskega zemljišča od javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. za potrebe izvedbe ukinitve železniškega prehoda Rjavica.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

15.

Predlog sklenitve menjalne pogodbe z Bogdanom Prahom za potrebe izvedbe ukinitve železniškega prehoda Rjavica.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

16.

Predlog sklenitve menjalne pogodbe z zakoncama Križanec zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, javna cesta v k.o. Sv. Florijan.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

17.

Predlog sklenitve menjalne pogodbe z Brence Jožefom zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, javna cesta v k.o. Velike Rodne.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

18.

Predlog odkupa zemljišča v kategorizirani javni cesti, Anošek Drago.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

19.

Seznanitev Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z imenovanjem podžupanov za mandatno obdobje 2010-2014.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Branko Kidrič, župan.)

20.

Poročilo predsednika Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina o neutemeljeni kazenski ovadbi glede izvedbe zadnjih lokalnih volitev.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Milan Birsa.)

21.

Informacija o izvedbi postopka javnih naročil.
(Gradivo je priloženo)

22

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.
Gradivo priloženo

23

Razno. 


mag. Branko KIDRIČ, l. r.
          ŽUPAN