Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 5. redno sejo, 23.2.2011

Številka: 0320-0002/2010
Datum: 16.2.2011 V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 23. februarja ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., 1. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalki: ga. Petra Gašparić in ga. Alenka Turin.)

4.

Predlog Strategije primarnega zdravstvenega varstva v Občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalki: ga. Polonca Golob Kovačič in ga. Andreja Gregorič.)

5.

Predlog za imenovanje v stalno delovno telo Občine Rogaška Slatina, Odbor za gospodarske dejavnosti.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

6.

Predlog za imenovanje Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

7.

Predlog za imenovanje v Svet za varstvo pravic najemnikov.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

8.

Predlog za imenovanje člana skupščine v Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

9.

Končno poročilo o izvajanju vračanj v javno telekomunikacijsko omrežje končnim upravičencem in predlog vlaganj v javno komunalno infrastrukturo.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

10.

Predstavitev projekta Kulturno-turistično središče Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in g. Gregor Gojević.)

11.

Predlog cenika najema prostorov v Kulturnem centru Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: mag. Klaudija Redenšek.)

12.

Predlog sanacijskega načrta Zavoda za kulturo Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: mag. Klaudija Redenšek.)

13.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.
Gradivo priloženo

14.

Razno


mag. Branko KIDRIČ, l. r.
           ŽUPAN