Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 3. redno sejo, 15.10.2010

Številka: 0320-0009/2010
Datum: 8.12.2010


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 15. decembra ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2011, 2. obravnava.

4.

Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi JZ Razvojna agencija Sotla, 1. in 2. obravnava.

5.

Predlog za imenovanje članov Nadzornega odbora občine.

6.

Predlog imenovanja člana v svet JZ Razvojna agencija Sotla.

7.

Predlog letnega programa športa za leto 2011.

8.

Predlog za spremembo cene in obsega storitve pomoč družini na domu od 01. 01. 2011 dalje.

9.

Predlog strokovnih podlag za pripravo plana razvoja primarnega zdravstva v Občini Rogaška Slatina.

10.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnih stanj/odkup za dele zemljišč v kategoriziranih javnih cestah, solastnika Korez

11.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnih stanj/odkup za dele zemljišč v nekategoriziranih javnih cestah, solastnika Plevčak

12.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnih stanj/odkup za dele zemljišč v nekategoriziranih javnih cestah, Marija Bračun

13.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnih stanj/odkup za dele zemljišč v kategoriziranih javnih cestah, solastnika Barić

14.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

15.

Razno. 


mag. Branko KIDRIČ, l. r.
           ŽUPAN