Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 6. redno sejo, 30.3.2011

Številka: 0320-0003/2011
Datum: 23.3.2011V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

6. redno sejo Občinskega sveta Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 30. marca ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010, 1. in 2. obravnava. 
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010
(Gradivo je priloženo; poročevalci: mag. Branko Kidrič, župan, ga. Nada Zagoda in ga. Monja Puhek.)

4.

Predlog sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov za obdobje 2011-2014.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Kristijan Novak in g. Aleš Otorepec.)

5.

Predlog Strategije primarnega zdravstvenega varstva v Občini Rogaška Slatina, 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalki: ga. Polonca Golob Kovačič in ga. Andreja Gregorič.)

6.

Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Brigita Kregar-Drofenik.)

7.

Predstavitev delovanja izpostave CSD Šmarje pri Jelšah v prostorih Občine Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

8.

Predlog delne povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

9.

Letno poročilo JZ Razvojna agencija Sotla za leto 2010.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Bojana Žaberl.)

10.

Predlog soglasja k spremembam Statuta javnega zavoda Razvojna agencija Sotla.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

11.

Odkup zemljišča v nekategorizirani javni cesti - Kit Stanislav, k.o. Cerovec.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

12.

Odkup zemljišča v kategorizirani javni cesti - Žolger Miroslav, k.o. Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

13.

Predlog menjave zemljišča ob državni cesti za graditev kolesarske steze Rajnkovec-Vonarje.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

14.

Predlog kupoprodajne pogodbe za zemljišče v obrtni coni Negonje.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

15.

Predlog kupoprodajne pogodbe za zemljišče v Gubčevi ulici, k.o. Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

16.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

17

Dodatna točka dnevnega reda: Obravnava problematike nevključitve Občine Rogaška Slatina v obmejna problemska območja po določilih Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij

18.

Razno.


mag. Branko KIDRIČ, l. r.
           ŽUPAN