Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 7. redno sejo, 4.5.2011

Številka: 0320-0004/2011
Datum: 26. 4. 2011


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 4. maja ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

4.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovno cono Tržišče v Rogaški Slatini, 1. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Tomaž Strehovec in dr. Andreja Kuzmanič.)

5.

Predlog sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov.
(Gradivo je priloženo: poročevalec: g. Kristijan Novak.)

6.

Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Metka Fenko.)

7.

Predlog povišanja cene za storitev pomoč na domu.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

8.

Poročilo upravnika stanovanj v večstanovanjskih stavbah v občinski lasti, Atrij-a z.o.o.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Damjana Šumlak. )

9.

Poročilo direktorice o poslovanju JZ Turizem Rogaška Slatina v letu 2010.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Barbara Plemenitaš.)

10.

Poročilo direktorice o poslovanju JZ ZD Šmarje pri Jelšah v letu 2010.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Irena Nunčič.)

11.

Imenovanje predstavnika občine v svet JZ ZD Šmarje pri Jelšah.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

12.

Obravnava Poročila za leto 2010 o uresničevanju Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Marjan Čuješ in ga. Zbil Jasmina, predsednica Sveta za invalide)

13.

Seznanitev z delovno uspešnostjo direktorjev javnih zavodov.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

14.

Predlog menjave zemljišča v k.o. Rogaška Slatina, Hustič Milena.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

15.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

16.

Razno.


Dodatno gradivo za sejo:


mag. Branko KIDRIČ, l. r.
          ŽUPAN