Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 8. redno sejo, 1.6.2011

Številka: 0320-0006/2011
Datum: 25. 5. 2011V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

8. redno sejo Občinskega sveta Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 1. junija 2011 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovno cono Tržišče v Rogaški Slatini, 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Strehovec.) 

4.

Predlog spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2011 -2014.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Aleš Otorepec.)

5.

Premoženjska bilanca občine za leto 2011.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.) 

6.

Mnenje k imenovanju ravnateljice JZ Vrtec Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

7.

Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu občinskega sveta.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

8.

Poročilo o delu policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2010.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Boštjan Debelak.)

9.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

10.

Razno.


mag. Branko KIDRIČ, l. r.
          ŽUPAN