Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 9. redno sejo, 29.6.2011

Številka: 0320-0007/2011
Datum: 22. 6. 2011V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 29. junija ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo.)

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Potrditev mandata za člana občinskega sveta, ki nastopi mandat zaradi predčasnega prenehanja mandata Ivana Ferčeca.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marjan Aleksič.)

4.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zdravilišča v Rogaški Slatini, 1. obravnava. 
Grafični del.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Uroš Birsa in g. Tomaž Strehovec.)

5.

Predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2011.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

6.

Predlog sprememb načrta razvojnih programov za obdobje 2011-2014.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Kristijan Novak.)

7.

Predlog dopolnitev načrta razvojnih programov za obdobje 2011-2014.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in g. Aleš Otorepec.)

8.

Predstavitev projekta "Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine".
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in g. Aleš Otorepec.)

9.

Predlog za zagotovitev dela cene za storitev pomoč družini na domu.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

10.

Predlogi sistematizacij za javne zavode v šolskem letu 2011/2012.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

11.

Predlog za odkup zemljišča v javni cesti.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

12.

Predstavitev delovanja Mladinskega sveta Občine Rogaška Slatina v letu 2010.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Nataša Klevže.)

13.

Seznanitev s podpisom Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Branko Kidrič.)

14.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 
(Gradivo je priloženo.)

15.

Razno.


mag. Branko KIDRIČ, l. r.
          ŽUPAN