Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 10. redno sejo, 28.9.2011

Številka: 0320-0008/2011
Datum: 21. 9. 2011


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 28. septembra 2011 ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo.)

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zdravilišča v Rogaški Slatini, 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Strehovec.)

4.

Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju od 1.1.2011 do 31.7.2011.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

5.

Predlog za izdajo soglasja za imenovanje direktorice RA Sotla.
(Gradivo je predloženo; poročevalka: ga. Brigita Kregar Drofenik.)

6.

Predlog za odkup zemljišča za potrebe izgradnje krožišča Tekačevo in podpis Sporazuma o sofinanciranju "Obnova obvoznice Rogaška Slatina - Rekonstrukcija križišča Tekačevo na glavni cesti G2-107/1276 v km 2+365 in regionalni cesti R3-686/7495".
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

7.

Predlog za odkup zemljišča za dokončanje investicije prestavitev železniškega prehoda v Rjavici.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

8.

Predlog menjalne pogodbe v k.o. Rogaška Slatina, solastnika Barič.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

9.

Predstavitev projekta Zunanji fitnes.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Branko Kidrič, župan.)

10.

Informacija o zagotovitvi kadrovskega stanovanja za novo splošno zdravnico.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Branko Kidrič, župan.)

11.

Informacija o podlagah za pripravo splošnega akta za sanacijo nevzdrževanih objektov.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.) 

12.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 
(Gradivo je priloženo.)

13.

Razno.


mag. Branko KIDRIČ, l. r.
          ŽUPAN