Izvedba kanalizacije v Prešernovi ulici v Rogaški Slatini

13. 10. 2020
Izvedba kanalizacije v Prešernovi ulici v Rogaški Slatini

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je po pridobitvi hidravlične študije in projektne dokumentacije ter gradbenega dovoljenja pristopilo k reševanju problematike odvajanja meteornih in fekalnih voda s Prešernove ulice v Rogaški Slatini neposredno po poplavljanju te ulice, konec poletja preteklega leta.

 

Dela se izvajajo po projektu, ki predvideva rekonstrukcijo mešanega kanalizacijskega sistema na jugovzhodnem delu ulice. Na tem odseku se zamenjajo obstoječe betonske kanalizacije z novimi PVC-UK cevmi primernega profila (fi 630mm) na razdalji 75,00m. Prav tako se izvajajo dela na izgradnji novega razbremenilnega jaška in odvod iz njega s cevmi premera 500mm na razdalji 25,00m oziroma premera 250mm na razdalji 40,00m. Izvoda bosta speljana v že obstoječo fekalno oziroma meteorno kanalizacijo. Zaradi poteka številnih podzemnih infrastrukturnih vodov na poteku trase bo izvajanje del zelo oteženo.

 

V lanskem letu je bila naročena izdelava hidravlične študije, kar predstavlja osnovo za izdelavo projektne dokumentacije. Ta je bila izdelana konec meseca oktobra 2019. Sledila je izdelava geodetskega posnetka in idejnega projekta v več variantah.

 

V januarju 2020 je bil izdelan projekt ter podana vloga za izdajo projektnih pogojev vsem potrebnim mnenje dajalcem. V istem obdobju je javno podjetje z lastniki zemljišč pričelo sklepati služnostne pogodbe za prekope njihovih zemljišč.

 

Po uspešni pridobitvi projektnih pogojev v mesecu marcu tega leta, se je pričela izdelava projekta za gradnjo kanalizacije, z namenom pridobitve gradbenega dovoljenja. Sledilo je pridobivanje mnenj k projektnim rešitvam. Vzporedno s tem pa se je izdeloval projekt za izvedbo kanalizacije.

 

Zadnje mnenje je bilo pridobljeno v mesecu juliju 2020. Takoj zatem je bila na Upravno enoto Šmarje pri Jelšah podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano 11. septembra 2020, s pravnomočnostjo 25. septembra 2020.

 

V vmesnem obdobju je bil izveden razpis za izvajanje predvidenih del, ki so se pričela 5. oktobra 2020. Okvirna vrednost investicije znaša okoli 78.000,00€.

 

Dela, potrebna za izvedbo kanalizacije v Prešernovi ulici, bodo zaključena predvidoma do druge polovice meseca novembra 2020.

 

Za razumevanje se zahvaljujemo.

Izvajanje del v Prešernovi ulici

Izvajanje del v Prešernovi ulici