Kako skrbimo za starejše

13. 01. 2021
Kako skrbimo za starejše

Ideja za projekt Pametne vasi za jutri je pred dvemi leti nastala iz posnetka trenutnega stanja na podeželju, to je naraščajočega se staranja prebivalstva, slabših bivalnih kapacitet na podeželju, ocenjene kakovosti življenja na vasi, pomanjkanja storitev oz. programov na podeželju ter dejstva, da mladi zapuščajo podeželje in da starejši občani prepogosto živijo sami.

 

Določeni so bili tudi želeni cilji predvidenega povezovanja partnerstva vzhodne Slovenije in sicer: ohranitev vitalnega, razvitega, poseljenega slovenskega podeželja za kakovostno bivanje, povečanje poseljenosti podeželja, oblikovanje pilotnih modelov pametnih rešitev, ki ohranjajo podeželje živo, povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov z namenom usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe).

 

Dve leti trajajoč projekt Pametne vasi za jutri je uspešno pripeljan do konca. Projekt je bil odobren na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, tako so bile projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

Partnerstvo operacije je zaobjelo dobršen del vzhodne Slovenije, v izvedbi aktivnosti je tako sodelovalo 5 lokalnih akcijskih skupin (LAS): LAS Posavje (vodilni partner), LAS Prlekija, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, vse prijavljene projektne aktivnosti pa je izvajalo 22 partnerjev.

 

Skupna vrednost projekta je bila 444.339,91 €, na območju LAS Obsotelje in Kozjansko je vrednost skupna vrednost projekta znašala 48.069,21 €, od tega je LAS Obsotelje in Kozjansko z odločbo prejelo 38.972,40 € CLLD sredstev.

 

Občina Rogaška Slatina je v proračunu za leto 2020 za namen izvajanja projekta zagotovila 8.590,00 EUR.

 

V izvedenih aktivnostih smo partnerji iskali priložnosti, da starejši ostanejo v svojem bivalnem okolju oz. v aktivno urejenih srebrnih vaseh, da se vzpostavijo novi poslovni modeli z vključevanjem socialnega podjetništva, da se zagotovi večja povezanost z urbanimi središči in naredi življenje na podeželskih območjih še bolj prijetno.

 

V okviru skupne operacije so bile pripravljeni in testno izvedeni naslednji modeli za vzpostavitve »Pametnih vasi za jutri«:

Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju – LAS Goričko

Model 2: Pametna srebrna vas - LAS Posavje

Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju – LAS Prlekija

Model 4: Povezovanja ponudnikov in – LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Model 5: Prosto dostopna popravljalnica in Druženje na vasi – LAS Obsotelje in Kozjansko

 

Z inovativnimi modeli, ki se nanašajo na ureditev pametnih srebrnih vasi, aktivacijo turističnih kmetij, vzpostavitev ponudbe prevozov za starejše, aktivnostmi digitalnega opismenjevanja, ureditvijo prostorov za druženje na vasi ter oblikovanje prostočasnih dejavnosti na vasi, je bilo zagotovo na vsako območje LAS prinešeno kup novih, zanimivih in tudi nujno potrebnih vsebin. Pomembno je, da so vse vsebine oblikovane tako, da so z manjšimi prilagajanji prenosljive tako znotraj območij partnerskih LAS, kot tudi v širšem slovenskem prostoru.

 

Izvedba celotne operacije je zahtevala veliko sodelovanja, povezovanja in izmenjave mnenj ter tudi prilagajanj na spremenjenje okoliščine, ki so bile posledica novega koronavirusa, udeležba na delavnicah je bila pohvalna.

 

Glede na dolgoletno tradicijo, ki jo ima pristop LEADER/CLLD in pomembno vlogo pri napredku lokalne skupnosti, verjamemo, da se bomo na območij LAS tudi v prihodnje aktivno srečevali s konceptom razvoja pametnih vasi. Navsezadnje je sam koncept pametnih vasi trend, ki ga bo zasledoval tudi pristop LEADER/CLLD v naslednjem finančnem obdobju.

 

Strukturne spremembe, krepitev obstoječih zmogljivosti in inovacije, so glavni poudarki, ki jih želimo s svojimi aktivnostmi tudi v prihodnje prenesti na podeželje.

 

Ostale aktivnosti Občine Rogaška Slatina na področju skrbi za starejše:

gradnja novega bloka oskrbovanih stanovanj,

vzpostavitev brezplačnih prevozov za starejše,

sofinanciranje programov za starejše pri registriranih društvih,

doplačilo storitev pomoč na domu,

sofinanciranje stroška nadstandardne dežurne službe v ZD Šmarje pri Jelšah,

vsakoletne aktivnosti v projektu Občina po meri invalidov,

urejanje športne infrastrukture, namenjene varovanju zdravja starejših,

sofinanciranje storitve pomoč na domu, 

sofinanciranje projektov za izobraževanje odraslih.

 

 

Pegaz