Oprostitev plačila RTV prispevka

03. 02. 2021
Oprostitev plačila RTV prispevka

Zakon o Radioteleviziji Slovenija  določa, da lahko oprostitev plačila RTV prispevka uveljavljajo:

 

socialno ogroženi;

invalidi, ki imajo ugotovljeno 100% telesno okvaro;

invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, le v primeru, če prejemajo dodatek za postrežbo in tujo pomoč;

osebe, ki so trajno izgubile sluh.

 

Za socialno ogrožene štejejo prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Zavezanci lahko oprostitev uveljavljajo le na podlagi pravnomočne odločbe centra za socialno delo in velja za čas prejemanja denarnega dodatka iz obravnavane odločbe. Iz razloga invalidnosti lahko zavezanci uveljavljajo oprostitev le na podlagi pravnomočne odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti. Za gluhe osebe, pri katerih odločba ali sklep ne potrjujeta trajne izgube sluha, potrebujemo za obravnavo vloge tudi izvedensko mnenje, na podlagi katerega sta bila odločba ali sklep izdana. Oprostitev iz razloga invalidnosti je trajna. Oprostitev plačila ni prenosljiva, zato je potrebno v primeru, da pogoje izpolnjuje družinski član, ki ni zavezanec za plačilo RTV-prispevka, najprej urediti spremembo zavezanca za plačilo med člani družine. Zavezanec za plačilo RTV-prispevka je lahko le polnoletna odrasla oseba.

 

Če izpolnjujete zgoraj navedene pogoje lahko podate vlogo za oprostitev na obrazcu: https://www.rtvslo.si/files/RTV_prispevek/2015-10-20_priloga_vloga_za_oprostitev.pdf

 

Za obdobja, ko so pravice zaradi epidemije avtomatično podaljšane, se tudi oprostitev plačila RTV prispevka avtomatično podaljša.

 

 

 

 

Pegaz