Podpora podjetništvu

25. 02. 2021
Podpora podjetništvu

Prvi koraki v svetu podjetništva

 

Občina Rogaška Slatina spodbuja razvoj podjetništva preko številnih kanalov, ki s se rodili iz želje po spodbujanju podjetniškega duha v lokalnem okolju. Z zagotavljanjem izgradnje in vzdrževanjem javne infrastrukture, sprejetih prostorskih dokumentov in pogojev za delovanje obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb so podani osnovni pogoji za razvoj podjetništva.

 

V okviru projekta podjetniške iniciative lokalno prebivalstvo na različne načine spodbujamo k udejstvovanju na področju podjetništva, k uresničevanju novih poslovnih zamisli in k ustvarjanju novih delovnih mest. Z aktivnostmi v okviru delovnega področja Oddelka za gospodarstvo želimo:

 

motivirati podjetne prebivalce Rogaška Slatine,

jih navdahniti z uspešnimi poslovnimi zgodbami,

jih opremiti s kvalitetnim novim podjetniškim znanjem,

jim ponuditi ugoden najem poslovnega prostora, da izrazijo svoje poslovne ideje in dobijo ustrezne povratne informacije ter

povezati med sabo tiste podjetnike, ki se še ne poznajo.

 

V okviru delovnega področja smo ustanovili družbo Mrežni podjetniški inkubator d.o.o., v okviru katerega se izvajajo:

 

najem poslovnih prostorov za novoustanovljena podjetja

virtualne pisarne 

coworking prostor 

brezplačne podjetniške delavnice in izobraževanja 

svetovanja s področja podjetništva

promocija vključenih  podjetij

projekti ženskega podjetništva

podjetniško svetovanje (SPOT točka).

 

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o. v sodelovanju z  Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – Spirit v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letih 2020 do 2022 »SIO 2020-2022« izvaja operacijo SIO – VRELEC 2020 – 2022. Vrednost projekta: 449.050,08 EUR, bdobje izvajanja aktivnosti: 1.1.2020 – 31.12.2022. Aktivnosti v okviru operacije SIO – Vrelec 2020 – 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

 

Kontakt:

MPI Vrelec d. o. o.

Prvomajska ulica 35 3250 Rogaška Slatina

e - mail: info@inkubator-rs.si

tel: +386 (0)3 620 26 00

fax: +386 (0)3 620 26 01

 

 

Razvojna agencije Sotla že vse od leta 2001 aktivno deluje na območju subregije Obsotelje in Kozjansko (občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje) ter tako pomembno vpliva na trajnostni razvoj subregije in tudi Savinjske regije kot celote. Razvojna agencija Sotla, ki je po organizacijski obliki zasnovana kot javni zavod, je ustanovljena z osnovnim namenom opravljanja nalog v javnem interesu, posebej namenom pospeševanja razvoja gospodarstva, podeželja in turizma. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za subregionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in trajnostni razvoj podeželja. Lokalna akcijska skupina Obsotelje in Kozjansko - LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev (javni, gospodarski in tretji sektor). Temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe. LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in večsektorskih ukrepov. Vključevanje različnih partnerjev omogoča prilagoditev kmetijskega sektorja, povečuje skrb za okolje, diverzifikacijo dejavnosti na podeželju in kakovost življenja. Ker gre pri LAS-ih za pomembno vlogo povezovanja in vključevanja lokalnih partnerjev tako v načrtovanje kot uresničevanje razvoja tega območja, je  LAS odprt za vse tiste, ki imajo željo aktivno sodelovati pri udejanjanju skupnega razvoja in sprejmejo pravila delovanja.

 

Kontakt:

Razvojna agencija Sotla

Aškerčev trg 24 

3240 Šmarje pri Jelšah

rasotla@siol.net

t: +386 (0)3 817 18 60

f: +386 (0)3 817 18 68

 

Za podjetja

 

Za že izdelane podjetniške ideje Občina Rogaška Slatina sodeluje prek razpisov za dodelitev spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini, kjer so na voljo sledeči ukrepi:

 

spodbujanje vlaganj v kmetijska gospodarstva

spodbujanje lokalnih prehranskih verig

spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,

sodelovanje pri regijski štipendijski shemi

spodbujanje promocije in prodora na tuje trge,

spodbujanje in svetovanje glede sobodajalstva,

priprava podlag za komunalno opremljanje obrtne cone Ratanska vas.

 

Kontakt:

Simona DOBNIK, podsekretarka

vodja oddelka za gospodarstvo

T: (03) 81-81-716

E: simona.dobnik@rogaska-slatina.si

 

Pegaz