Kulturna dejavnost ni v hibernaciji

25. 02. 2021
Kulturna dejavnost ni v hibernaciji

Ljubiteljska kulturna dejavnost ima v Rogaški Slatini dolgoletno in bogato tradicijo. Osnovni namen društev s področja kulture je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko na področju prostočasnih kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.

 

Ljubiteljska kultura je neločljivi del lokalne kulture. Da se pri tem prvenstveno ne opira na profesionalnost, ne pomeni, da kakorkoli zapostavlja kriterije kvalitete in izvirnosti. Ljubiteljska kultura ni pridobitna dejavnost, ampak način življenja, ki prehaja z generacije na generacijo. Vanjo je vloženih obilo znanja, talentov, časa in materialnih sredstev posameznikov, ki na ta način manifestirajo ne le svojih osebne kvalitete, ampak tudi kvalitete lokalnega okolja, v katerem delujejo. Zato je ljubiteljska kultura deležna podpore zelo širokega kroga ljudi, kar se je odražalo na številnih javnih prireditvah v občini.

 

Sredstva za svojo dejavnost kulturna društva pridobivajo iz več virov:

 

preko javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v občini Rogaška Slatina,

članarin, vstopnin ali preko prodaje svojih programov in storitev,

donacij in sponzorskih sredstev ter

preko javnih razpisov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ali Ministrstva RS za kulturo. 

 

Seznam vseh kulturnih društev v Občini Rogaška Slatini je dostopen na tej povezavi.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v občini Rogaška Slatina je vsak začetek koledarskega leta objavljen na spletni strani Občine Rogaška Slatina. Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih programov imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

da imajo sedež v Občini Rogaška Slatina,

da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,

da imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,

da imajo urejeno evidenco o članstvu,

da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poročilo o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,

da sodelujejo na vsakoletnih občinskih revijah, če so le-te na področju njihove dejavnosti organizirane,

posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina.

 

Izvajalcem se sofinancira:

 

redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije v delu,  ki presega šolske vzgojno - izobraževalne programe,

izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine,

založništvo.

 

Za več informacij o ustanovitvi in delovanju društev in ustanov na področju ljubiteljske kulture je na voljo tudi strokovna sodelavka Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina, ga. Leonida Došler.

 

Kontakt:

OI JSKD Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

038181731

leonida.dosler@jskd.si

Pegaz