Pravice iz  socialne varnosti

09. 03. 2021
Pravice iz   socialne varnosti

V nadaljevanju preverite, kako postopati, če potrebujete ali ste upravičeni do:

 

- izredne denarne socialne pomoči,

- denarne socialne pomoči, 

- varstvenega dodatka,

- oprostitve plačila RTV prispevka ali

- pomoči velikim družinam pri nakupu vinjete.

 

 

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

 

Izredna denarna socialna pomoč je namenjena za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnimi dohodki ni mogoče pokriti oziroma, če se ugotovi, da se je oseba ali družina iz razlogov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašli v položaju materialne ogroženosti.

 

Dodeli se glede na potrebe samske osebe ali družine, v enkratnem znesku ali za obdobje od treh do šestih mesecev v višini enega minimalnega dohodka samske osebe ali družine. V enem koledarskem letu ne sme presegati višine petih njenih minimalnih dohodkov, od katerih se lahko višina treh njenih minimalnih dohodkov dodeli le za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile (potres, poplava, ujma, ipd.).

 

Prejeto pomoč je potrebno porabiti za tisti namen, kot je bila dodeljena, in sicer v roku 30 dni po prejetju pomoči oziroma do vložitve nove vloge, če je ta vložena pred potekom tega roka. V roku 45 dni po prejetju pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge, če je nova vloga vložena pred potekom tega roka, morate na krajevno pristojni CSD predložiti dokazila o porabi teh sredstev.

 

Če namenska poraba ni dokazana v roku in v višini prejete pomoči, oseba ali družina ni upravičena do pomoči 14 mesecev po mesecu prejema pomoči, razen v primeru vložitve nove vloge za izredno denarno pomoč zaradi naravne nesreče ali višje sile. V primeru, da dodeljena pomoč v celoti ni bila porabljena za namen, za katerega je bila dodeljena, se lahko preostanek neporabljenih sredstev vrne v proračun Republike Slovenije, v 15 dneh po poteku roka (45 dni od prejema izredne denarne socialne pomoči). Dokazilo o vračilu je potrebno predložiti na CSD, v nasprotnem primeru namenska poraba javnih sredstev ni izkazana.

 

DENARNA SOCIALNA POMOČ

 

Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta socialno varstvena prejemka, namenjena osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.

 

Splošni pogoj za upravičenost do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka je, da ste:

  • državljan/ka Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) s stalnim prebivališčem v RS ali

  • tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in s stalnim prebivališčem v RS ali

  • oseba z priznano mednarodno zaščito in njegovi družinski člani, ki so na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v RS in imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče v RS ali

  • oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS.

     

Denarna socialna pomoč se dodeli kot pomoč za vso družino. Višina je odvisna od višine dohodkov, ki jih posameznik ali družina prejema, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga. Ne glede na to, pa oseba ali družina ni upravičena do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, če premoženje dosega ali presega višino 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (19.304,64 EUR) ali, če je oseba ali družina lastnik nepremičnine, v kateri biva in njena vrednost presega 120.000,00 EUR.

 

Do pravice do kritja prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev so upravičene osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči in niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Za čas veljavnosti pravice bo vaša zavarovalna polica mirovala (niste dolžni sami plačevati premij).

 

V kolikor ste prejemnik socialno varstvenega dodatka lahko do 31.1. tekočega leta uveljavljate tudi oprostitev plačila NUSZ za tekoče leto. Vloga je dostopna na tej povezavi

 

VARSTVENI DODATEK

 

Pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka se ugotavlja dohodek in premoženje in možnost zagotovitve preživetja s pomočjo tistih, ki so vas dolžni preživljati. Obveznost preživljanja je lahko v naravi (fizična pomoč, opravila, nakupi v trgovini, plačilo računov, starš prebiva pri otroku doma,..) ali denarna.

 

Z varstvenim dodatkom se upravičencem za čas dejanskega prebivanja v RS zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem potrošnih dobrin ipd.) in niso stroški za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb.

 

Varstveni dodatek lahko pridobite, če ste:

 

- trajno nezaposljivi ali trajno nezmožni za delo ali nezaposleni starejši od 63 let (ženska) oziroma od 65 let (moški)

- in ste upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma bi do nje lahko bili upravičeni, ali

-  če vaš lastni dohodek presega višino minimalnega dohodka (402,18 EUR), ne presega pa višine minimalnega dohodka za varstveni dodatek (591,20 EUR za samsko osebo, 920,99 EUR, če oba člana izpolnjujeta pogoje oziroma 731,97 EUR, če le en član izpolnjuje pogoje).

 

Če je oseba od 1.2.2017 prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše v kateri dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče ter vrednost ne presega 120.000,00 EUR, se dedovanje ne omeji.

 

OPROSTITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA

 

Oprostitev plačila RTV prispevka lahko uveljavljajo:

 

socialno ogroženi, prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, invalidi s 100% telesno okvaro, invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč, ter osebe, ki so trajno izgubile sluh.

 

Oprostitev se uveljavlja na način, da se kopija odločbe o upravičenosti ter vloga za oprostitev plačila RTV prispevka posreduje na RTV Slovenija, Služba za obračun RTV prispevka, Čufarjeva 2, 1000 Ljubljana. Vloga za oprostitev plačila RTV prispevka se lahko pridobi na CSD Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah, ali na spletni strani RTV:

https://www.rtvslo.si/files/RTV_prispevek/2015-10-20_priloga_vloga_za_oprostitev.pdf

 

POMOČ VELIKIM DRUŽINAM PRI NAKUPU VINJETE

 

Enkratno pomoč pri nakupu vinjete lahko uveljavlja:

 

- eden od staršev ali

- druga oseba (npr. rejnik/rejnica), ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja cestninske ceste in cestnine, razvršča v drugi cestninski razred B (2B), in

- je ob zadnji še veljavni registraciji vozila ob letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavil pravico do 50 % znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo.

 

Nižja letna dajatev v višini 50 % letne dajatve za osebna vozila iz 7. člena Zakona o dajatvah za motorna vozila, se plačuje za največ eno vozilo v lasti ali uporabi enega izmed članov družine, ki ima na dan vložitve vloge za znižanje letne dajatve na istem naslovu stalnega prebivališča prijavljene štiri ali več otrok, starih do 18 let. Znižanje se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem stalnem prebivališču vsaj enega od staršev ali druge osebe (npr. rejnik/rejnica) in otrok.

 

Višina enkratne pomoči: v višini razlike nad ceno vinjete, ki je določena za drugi cestninski razred A.

Potrebne priloge: kopija računa o nakupu vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B.

Rok vložitve: vloga za tekoče leto se lahko vloži kadarkoli do konca koledarskega leta (za leto 2021 do konca leta 2021). V posameznem letu je upravičenost izkazana samo enkrat (tudi, če je kupljenih več vinjet za isto leto).

 

KAM PO VEČ INFORMACIJ?

 

Vse navedene vloge in obrazec za sporočanje sprememb lahko pridobite na CSD Šmarje pri Jelšah, v knjigarni ali pa si jih natisnete s spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si ali na spletni strani eUprava https://e-uprava.gov.si. Vlogo lahko vložite na CSD Šmarje pri Jelšah osebno ali po pošti.

 

Za dodatna vprašanj in informacije se lahko oglasite osebno ali po telefonu na CSD Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah, oziroma pridobite dodatne informacije na spletni strani: www.mddsz.gov.si, https://e-uprava.gov.si.

 

 

Kontakt:

CSD Šmarje pri Jelšah

Aškerčev trg 14
3240 Šmarje pri Jelšah

T: 03 818 16 50, 03 818 16 51

F: 03 818 16 64

E: gpcsd.smarj@gov.si

 

Uradne ure: 

PON.: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
SRE.: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
PET.: 8.00 - 12.00

 

Viri:

 

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve: www.mddsz.gov.si in eUprava: https://e-uprava.gov.si

 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO)

 

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18)

 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/1490/1575/17 – ZUPJS-G, 14/1881/19 in 158/20)

 

Zakon o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17)

Pegaz