Komu je namenjena socialno varstvena storitev pomoč na domu?

10. 03. 2021
Komu je namenjena socialno varstvena storitev pomoč na domu?

Socialno varstvena storitev pomoč na domu je namenjena:

 

osebam, starim nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,

osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če njihova stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno skrb na domu,

drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni pristojnega Centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

hudo bolnemu otroku ali otroku s težko motnjo v telesnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

 

Storitev obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

 

Gospodinjska pomoč:

 

prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,

nabava živil in priprava enega obroka hrane,

pomivanje porabljene posode,

osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,

postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora.

 

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:

 

pomoč pri oblačenju/slačenju,

pomoč pri umivanju/kopanju,

pomoč pri hranjenju,

pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,

vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih pripomočkov.

 

Pomoč pri ohranjanju osebnih stikov:

 

vzpostavljanje socialne mreže z okoljem,

spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,

informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,

priprava na institucionalno varstvo. 

 

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se izvaja vse dni v tednu in sicer največ do 20 ur tedensko. V primeru, ko zaradi potreb upravičenca storitev izvajata dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lahko število ur mesečno poveča za največ eno tretjino.

Storitve pomoči na domu koncesionar opravlja vse dni v tednu, vključno s soboto in nedeljo ter prazniki, v času med 7.00 in 20.00 uro zvečer. V izjemnih primerih si izvajalec pridržuje pravico do spremembe trajanja in obsega storitve, o čemer so uporabniki pravočasno obveščeni.

 

Zakon o socialnem varstvu nalaga občinam, da zagotavljajo mrežo javne službe za osebno pomoč in pomoč družini na domu. Občina Rogaška Slatina zagotavlja izvajanje teh programov preko koncesije podeljene družbi Comett domov d.o.o., Podružnice Pegazov dom Rogaška Slatina.

 

Uporabniki pomoči na domu prispevajo k ceni storitve skladno z višino lastnih dohodkov, oziroma od 1. 1. 2021 dalje največ 5,88 EUR na uro za storitve, ki se izvajajo na delovni dan, za storitve, ki se izvajajo v nedeljo 8,23 EUR ter za storitve, ki se izvajajo na praznik oz. dela prost dan 8,82 EUR na uro. Razlika do polne cene storitve se doplača iz proračuna Občine Rogaška Slatina.

 

Kontakt in informacije

 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na socialno službo Pegazovega doma pisno,    osebno ali pokličete na spodaj navedeno telefonsko številko (socialna delavka: ga.  Anica Vreže).

Telefon:  (03) 818 55 10

              (041) 697 483

Pegaz