Enakost spolov

11. 03. 2021
Enakost spolov

Enakost žensk in moških pomeni, da morajo biti ženske in moški ne le zakonsko, ampak tudi v praksi enako prepoznavni, razpolagati morajo z enako družbeno močjo, biti enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja ter imeti enako korist od rezultatov družbenega napredka. Nikakor pa enakost žensk in moških ne pomeni istosti in ne pomeni zanikanja razlik med ženskami in moškimi.

 

Ustvarjanje enakih možnosti je naloga celotne  družbe in pomeni odstranjevanje ovir za vzpostavljanje enakosti spolov, zlasti s preprečevanjem in odpravljanjem neenakega obravnavanja spolov kot oblike diskriminacije v praksi, ki izvira iz tradicionalno in zgodovinsko pogojenih različnih  družbenih vlog, ter ustvarjanje pogojev za vzpostavljanje enake zastopanosti obeh spolov na vseh področjih  družbenega življenja.

 

Po določbah Zakona o enakih možnostih žensk in moških imamo v samoupravni lokalni skupnosti imenovano Koordinatorko za enake možnosti, ki:

 

sodeluje pri pripravi in izvajanju nacionalnega programa za enake možnosti, ki se nanaša na lokalne skupnosti,

predlaga ukrepe in aktivnosti na področju ustvarjanja enakih možnosti,

ima svetovalno vlogo pri oblikovanju rešitev v smislu ustvarjanja enakih možnosti.

 

Pri doseganju enakosti spolov v družbi, ima lahko lokalna samouprava pomembno vlogo. Na lokalni ravni se namreč oblikujejo številne neposredne možnosti izobraževanja in zaposlovanja, dostop do različnih storitev in obstoječe infrastrukture, oblikuje se lokalno družbeno in kulturno okolje, vzgajanje najmlajših generacij ter možnosti neposredne družbene in politične participacije.

 

Enakost spolov je temeljna človekova pravica in osnovna vrednota vsake demokracije. Pomeni, da imamo vsi, ne glede na naravni spol, enake pogoje, priložnosti in možnosti za uresničevanje svojih potencialov in pravic na vseh področjih življenja (političnem, izobraževalnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem, zdravstvenem in tudi zasebnem). Prava enakost tako pomeni enako porazdelitev odgovornosti, udeležbe, resursov in moči med  spoloma.

 

Evropska komisija je ob mednarodnem dnevu žena, dne 5.3.2020, objavila Sporočilo Evropskemu parlamentu, svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025. 

 

 

 

 

Pegaz