Pravice potrošnikov na področju varne hrane

15. 03. 2021
Pravice potrošnikov na področju varne hrane

15. marca obeležujemo svetovni dan pravic potrošnikov. Na področju prehrane je naša potrošniška pravica, da nam je zagotovljena varna hrana, da smo o lastnostih hrane obveščeni preko označb za živilih. Prav tako je naša pravica, da lahko izbiramo raznoliko hrano. Imamo pa tudi dolžnost spoštljivo ravnati s hrano in preprečiti zavržke hrane. Pri tem so izjemnega pomena spremembe navad vsakega posameznika, s katerimi bomo prispevali k bolj trajnostni porabi in pridelavi hrane, z manj izgub in količin odpadne hrane. Bodimo bolj spoštljivi do hrane in s tem do dela kmetov. Bodimo pozorni tako pri nakupu hrane, kot pri pripravi jedi – ne ustvarjajmo odpadne hrane!

 

Informacije  potrošnikom morajo biti zagotovljene, zagotovljen je tudi nadzor

 

Zagotavljanje ustreznih informacij potrošnikom o živilih je še posebej pomembno pri izbiri živil, ki jih potrošniki vključujemo v svojo vsakodnevno prehrano. Odgovornost na  ustreznem označevanju živil leži na nosilcih živilske dejavnosti, inšpekcijske službe pa v okviru svojih uradnih nadzorov preverjajo skladnost označb z določbami živilske zakonodaje.

 

Označevanje živil je (katerakoli) informacija na označbi živila, ki mora biti razumljiva povprečnemu potrošniku ter ne sme biti zavajujoča. Proizvajalci in drugi nosilci živilske dejavnosti morajo pošteno ter razumljivo označevati in oglaševati živila skladno z zakonodajo. Inšpektorji z uradnim inšpekcijskim nadzorom preverjajo skladnost označevanja in oglaševanje živil ter tako ugotavljajo morebitna zavajanja potrošnikov.  

 

Zato je nujno, da potrošniki upoštevamo verodostojne informacije o živilih, beremo označbe pred nakupom, vse morebitne nepravilnosti pa prijavimo Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin .

 

Pravica do izbire  

 

Pravica do izbire se prične že s tem, da imamo potrošniki možnost dostopa do raznovrstnih živil, torej mora biti zagotovljena tudi raznovrstna ponudba le-teh. Vsa živila v prometu morajo biti varna in ne smejo ogrožati zdravja potrošnika.  

 

S promocijo lokalne hrane krepimo konkurenčnost domače živilske industrije, spodbujamo lokalno pridelavo, kratke pridelovalne verige, krepimo samooskrbnost ter nudimo potrošnikom verodostojne informacije o kakovosti in hranilnih koristih kmetijskih in živilskih proizvodov.

 

Zagotavljanje varnosti hrane je soodgovornost vseh deležnikov v živilski verigi

 

Hrana je varna, kadar je primerna za uživanje in nima škodljivih vplivov na  naše zdravje, kar predstavlja eno od osnovnih pravic potrošnikov. Varnost hrane se zagotavlja v celotni  verig, to je na vsaki stopnji pridelave in predelave ter distribucije hrane vse do potrošnikov.

 

Spoštljivo ravnanje s hrano in preprečevanje ter zmanjševane količin odpadne hrane

 

Generalna skupščina Združenih narodov je s podporo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) razglasila 29. september za Mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani, ki je bil lani obeležen prvič. Obeleževanje tega dne pomembno prispeva k ozaveščanju o tem pomembnem izzivu ter iskanju možnih rešitev za dosego končnega cilja, ki je prepolovitev količin odpadne hrane in izgub hrane na vseh ravneh. Hrana s zavrže na vseh stopnjah verige preskrbe s hrano – na kmetijah, pri transportu, obdelavi, predelavi in proizvodnji, v trgovinah, restavracijah in javnem sektorju, največji delež odpadne hrane pa nastaja v naših gospodinjstvih.

Pegaz