Pravilno obrezovanje živice ob javnih cestah

29. 03. 2021
Pravilno obrezovanje živice ob javnih cestah

Naša občina je po sobotni čistilni akciji še bolj zelena – s pomladjo pa pride na vrsto tudi obvezno obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja dreves in ostale vegetacije na površinah ob cesti tako, da sta ves čas zagotovljena preglednost ceste ter da je vidna obstoječa prometna signalizacija.

 

Ustrezna hortikulturna ureditev pa poleg večje varnosti vseh udeležencev v prometu prispeva tudi k lepšemu videzu našega kraja.

 

Prav tako je potrebno primerno obrezati zelenje ob pločnikih za pešce, saj le-ta velikokrat zaradi razraščenosti ovira varnost pešcev. Vse zgoraj našteto so obveznosti lastnika nepremičnine, ki meji na cesto in jih je kot takšne v 98. členu Zakona o cestah opredelil tudi zakonodajalec:

 

»V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.«

 

Kako pravilno obrezati rastlinje

 

Prepovedano je postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trte ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale preglednost ceste. Zaradi preglednosti rastline ne smejo presegati višine 75 cm od nivoja vozišča; drevesa ali grmičevje, ki rastejo ob omenjenih cestah, pa morajo biti obrezani tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,5 m (prosti profil ceste), grmičevje ali drevje pa mora biti po širini obrezano najmanj do zunanjega roba bankine.

 

Višji posevki tik ob cestišču zmanjšujejo vidljivost in preglednost na vozišču (npr. drevesa, grmovnice, višje poljščine, npr. koruza), ki z vejami segajo v prosti profil ceste ali zračni prostor ceste. 

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (in tudi Policija) nadzorujeta oviranje preglednosti občinskih cest ter vzgajanje previsok ali preširoko razraščene vegetacije. Javni interes zahteva, da so javne ceste normalno prevozne in da na njih ni tujih elementov, ki bi lahko ogrožali ali lahko bili nevarni za udeležence v prometu ter da je možno cesto tudi redno vzdrževati.

 

Obveznosti lastnikov nepremičnin

 

Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni pas, v katerem se razrašča vegetacija iz stavbnih in kmetijskih zemljišč v zračni prostor javnih cest, saj to vpliva na varno odvijanje cestnega prometa. Lastniki zemljišč ob javnih cestah, ki ne skrbijo za redno obrezovanje vegetacije, so v prekršku po 1. odstavku 5. člena Zakona o cestah, saj so opustil delo rednega obrezovanja vegetacije na svojem zemljišču ob javni cesti in s tem povzročili, da prekomerno razraščena vegetacija ogroža, ovira in zmanjšuje varnost prometa na občinski cesti.

 

Občane zatorej naprošamo, da pravočasno in redno obrežejo zasaditve v okolici cest in javnih poti. Za vegetacijo je treba po potrebi skrbeti skozi vse leto in tako zagotavljati minimalno polje preglednosti.

 

Želeli bi vas še ponovno opozoriti, da je prepovedano:

 

po cesti vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete, kot tudi pluge, brane in ostalo kmetijsko orodje ter druge dele tovora,

na ali ob cesti nameščati ali odlagati les, opeko, odpadne in druge materiale ali predmete, ki lahko poslabšajo ali onemogočijo preglednost ceste oziroma ovirajo ali ogrožajo promet, poškodujejo cesto ali poslabšajo njeno urejenost,

orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo.

 

Pegaz