Prostor kot temelj razvoja     

08. 01. 2022
Prostor kot temelj razvoja      

Razvojna vprašanja lokalnih skupnosti se povezujejo tudi z vprašanjem načrtovanja, urejanja in rabe prostora. Geografska lega občine določa prostorske danosti in razvojne priložnosti, ki so jih pomembno zaznamovale tudi gospodarske dejavnosti iz naše zgodovine. Na eni strani se lahko pohvalimo z bogato kulturno in naravno dediščino, z edinstvenimi  parkovnimi gozdovi, vodami in travniki, ki ponujajo enkratno naravno kuliso in številne priložnosti za prostočasne dejavnosti (kot sta pohodništvo in rekreacija) pa tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti (gozdarstvo, kmetijstvo, turizem).

 

Prostorske omejitve, ki so se oblikovale ob naravnih danostih in zgodovinskem razvoju, danes terjajo skrbno načrtovanje, urejanje, rabo in upravljanje prostora. Prostora na dnu doline, kjer so najboljši pogoji za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti ter stanovanjsko gradnjo, preostaja relativno malo.

 

Zato je za občino, še posebej pa za razvoj turističnih in gospodarskih dejavnosti, ki sta osnovi naših razvojnih prizadevanj, zelo pomembno, da lahko zagotavljamo ustrezno urejen prostor za razvoj. V občinski upravi Občine Rogaška Slatina smo v zadnjem obdobju pristopili k pripravi prostorskih aktov z namenom aktivacije stavbnih zemljišč:

 

- Spremembe in dopolnitve OPN za prioritetne občinske pobude (SD OPN 1)

- Spremembe in dopolnitve OPN za zasebne pobude (SD OPN 3)

- OPPN za enostanovanjsko pozidavo v območju S2 (del EUP RA9)

- OPPN za večstanovanjsko pozidavo v območju S2 (del RA9)

- OPPN za del gospodarske cone Tekačevo (del EUP TE2)

 

Izdelana je bila lokacijska preveritev za določitev stavnega zemljišča v EUP ČAV21, v pripravi je lokacijska preveritev za določitev stavbnega zemljišča v EUP POD12. Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim je možno hitrejše prilagajanje konkretnim investicijskim potrebam. Za dostop do informacij o lokacijski preveritvi kliknite na https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/novice/11828-kaj-je-lokacijska-preveritev, pobuda (obrazec) pa je dosegljiv na https://www.rogaska-slatina.si/si/vloge-in-obrazci/, pod rubriko  Oddelek za okolje in prostor – Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve).

 

Tudi v prihodnje bomo po najboljših močeh pomagali investitorjem, da na območju komunalno urejenih poslovnih con uresničijo svoje poslovne ambicije ter posameznikom pri zasledovanju ciljev smotrne rabe lastnih nepremičnin.

 

Pegaz